အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ ၄၈၀၀က်ပ္ အစိုးရ တရား၀င္ စသတ္မွတ္

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္၄၈၀၀ကိုေမလ ၁၄ရက္မွစ၍ တရား၀င္သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ အလုပ္သမား၁၀ဦးထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား စတင္ခံစားခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီက ေမလ၁၄ရက္က ထုတ္ျပန္သည္။
 
အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား တစ္ရက္လုပ္ခ ၄၈၀၀က်ပ္ႏႈန္းထား အတည္ျပဳသည့္  ေမလ၁၄ရက္မွစ၍ ခံစားခြင့္မရပါက သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ရွိအလုပ္သမားရံုးမ်ားတြင္ တင္ျပ၍ အလုပ္ရွင္ထံမွ ေတာင္းယူႏိုင္ေၾကာင္း လက္ရွိရရွိေနေသာ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားသည္ ၄၈၀၀ က်ပ္ထက္ပိုမိုမ်ားျပားေနပါကလည္း ယင္းႏႈန္းထားအတိုင္းသာ ဆက္လက္၍ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညြန္႔၀င္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။
 
အလုပ္ခ်ိန္တစ္နာရီ ၆၀၀က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ေန႔အလုပ္ခ ၈နာရီေပၚမူတည္ျပီး ယင္းသို႕သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းလုပ္အားခသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမား၁၀ဦးလက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။
 
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား အသစ္၄၈၀၀က်ပ္ သတ္မွတ္အျပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား ျပႆနာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေစာင့္ၾကည့္ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားထားသည္။