အထပ္နိမ့္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား လူေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈ သံုးရက္သာၾကာမည္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ အထပ္နိမ့္အေဆာက္အအံုမ်ား၏ လူေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ သံုးရက္သာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ
အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
အဆိုပါ လူေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အျမန္ဆံးရရွိေစရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္စံုလင္မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက ျပန္လည္စိစစ္ရန္အတြက္ တစ္လေက်ာ္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily