အစိုးရဌာဆိုင္ရာ ေနစား၀န္ထမ္းမ်ား တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားကို တစ္ရက္လုပ္အားခအနည္းဆံုး က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကျငာသည္။
အနည္းဆံုးအခေျကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တိုးျမွင့္ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိပဲ ယခုမွသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္၍ အဆိုပါ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ခလစာ တိုးျမွင့္ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားလုပ္ခလစာ တိုးျမွင့္ခံစားခြင့္ကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း၌ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဇြန္လ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆိုပါအစိုးရဌာနမ်ား၌ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ ေန႔စားအလုပ္သမားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈နာရီအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို ေမလ ၁၄ရက္က စတင္ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တိုးျမွင့္ခံစားခြင့္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ်ိန္ ေနာက္က်ေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ ပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကာလတူျဖစ္သည္။
 
Credit - 7 Day Daily