သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကုစားျပီး ႏိုငံ့ဂုဏ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ဟု ျပင္သစ္သမၼတသစ္မက္ခရြန္ေျပာ

အီမန္ႏ်ဴရယ္လ္ မက္ခရြန္သည္ ေမလ ၁၄ရက္ ေန႔တြင္ ျပင္သစ္သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူျပီးေနာက္ ဥေရာပလိုလားေသာ ဗဟို၀ါဒီႏွင့္ လက္ယာစြန္းအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီအၾကား ခါးသီးသည့္တိုက္ပြဲအလြန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း
သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ကိုကုစားျပီး ဥေရာပႏွင့္ကမာၻ႕အလယ္မွ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနကေဖာ္ျပထားသည္။
 
 
သမၼတသစ္သည္အယ္လီေဆးနန္းေတာ္တြင္ က်မ္းက်ိန္ျပီးေနာက္ ကမာၻတြင္ ပဥၥမအၾကီးဆံုး စီးပြားေရးအင္အားစုကိုဦးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 
 
တာ၀န္ယူျပီးေနာက္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ ကမာၻ႕ဇာတ္ခံုေပၚမွ ျပင္သစ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မိမိတို႔ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းေစရန္၊ ခါးသီးေသာမဲဆြယ္ပြဲေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ
သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကို ကုစားရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။