သီးႏွံအာမခံစနစ္တြင္ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းအလိုက္ ပရီမီယံေၾကးေကာက္ခံမည္

ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္မည့္သီးႏွံ အာမခံစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္စနစ္တြင္ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းအလိုက္ ပရီမီယံေၾကး ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂလိုဘယ္ေ၀ါလ္ အာမခံကုမၸဏီထံမွသိရသည္။
 
အဆုိပါသီးႏွံအာမခံကို ရန္ကုန္တိုင္း၊မႏၱေလးတိုင္း၊မေကြးတိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမွာ စပါးတစ္ဧကထြက္ႏႈန္းမတူသျဖင့္ ပရီမီယံေၾကးမွာလည္း ကြာျခားႏိုင္ေၾကာင္း ပရီမီယံေၾကးအတြက္မူ တစ္ဧကကိုႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္းယင္းကုမၸဏီဒါရိုက္တာ ဦးစိုး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။
 
သီးႏွံအာမခံစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ၂ႏွစ္ကို အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုကသာ ရရွိထားျပီး အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားက ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခပမာဏမ်ားသည့္အတြက္ လုပ္ကိုင္လုိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အားလံုးႏွင့္ညိႈႏိႈင္းျပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိျပီးပါက အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားလည္း ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။
 
သီးႏွံအာမခံစနစ္စတင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းေနျပီး ယခုႏွစ္မိုးစပါး စတင္စိုက္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊တိုင္းတစ္ပါးကို စပါးစိုက္ဧက၅၀၀အတြက္ အာမခံေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စပါးစိုက္ဧက ၁၆သန္းရွိေၾကာင္း ဂလိုဘယ္ေ၀ါလ္ အာမခံကုမၸဏီထံမွသိရသည္။