သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္၌ မီးရွဴးမီးပန္း၊ ေျဗာက္အိုး၊ရွဴးဒိုင္း သိုေလွာင္ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္

သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္တို႕ကာလအတြင္းမီးရွဴးမီးပန္း၊ေျဗာက္အိုး၊ရွဴးဒိုင္းသိုေလွာင္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္၌သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
မၾကာမီကာလတြင္ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ယင္းပြဲေတာ္ကိုအေၾကာင္းျပ၍ မီးရွဴး၊မီးပန္းမ်ားပစ္လႊတ္ျခင္း၊ ေျဗာက္အိုး၊ရွဴးဒိုင္းမ်ားပစ္ေဖာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစျခင္း၊ျပည္သူလူထုႏွင့္ကေလးသူငယ္တို႔ ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းတို႔အျပင္ မသမာသူမ်ား၊အဖ်က္အေမွာင့္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားကလည္း အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ေရာေႏွာေဆာင္ရြက္လာနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊လံုျခံဳေရးတို႔အတြက္ မီးရွဴးမီးပန္း၊ေျဗာက္အိုး၊ရွဴးဒိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊သိုေလွာင္ျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္း၊ပစ္ေဖာက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။