သန္႕ရွင္းေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းပါက မႏၱေလးစည္ပင္ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္

မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နိမိတ္အတြင္း သန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတာင္းလာပါက ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးရံုးမ်ားသို႕ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းႏိုင္ေၾကာင္း
အဆိုပါေကာ္မတီသန္႕ရွင္းေရးဌာန ဌာနခြဲမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ေရေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆို႕ေနျခင္း၊ေရပိုုက္မ်ားေပါက္ေနျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ား အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္းဆိုသည္။
 
 
ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားတြင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ ထပ္တိုးခေပးထားေၾကာင္း ၎ကထပ္မံေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit The VOICE Daily