လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက တိုင္ၾကားၾကရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖိတ္ေခၚ

ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွုဴး ဦးဘုန္းၾကြယ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္းမ္ ေန႔စဥ္သို႔ေျပာဆိုသည္။

 

ယင္းသို႔တိုင္ၾကားရာတြင္ ဥကၠဌ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အမွတ္ ၂၇ ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ လိင္မႈျပီး မွတ္ပံုတင္စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္ ရံုးသို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ တိုင္တန္းသူ၏အမည္ ေနရပ္လိပ္စာ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ အျပည့္အစံုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္တန္းသူ၏မူလအခြင့္အေရးမည္ကဲ့သို႔ ေဖာက္ဖ်က္ခံရေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအမႈႏွင့္သက္ဆိုသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုပူးတြဲလ်က္ ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ျပီးတိုင္တန္းခ်က္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးတိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။