လုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္သားေလ်ွာ႔ရန္ ၊ စက္ရံုပိိတ္ရန္ တင္ျပသည့္စက္ရံု မရွိေသးဟု အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဆို

 
အနည္းဆံုးလုပ္အားခသတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားအင္အားေလွ်ာ႔ရန္ ၊  စက္ရံုပိတ္သိမ္းရန္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔အထိ တင္ျပသည့္စက္ရံု မရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ 
 
လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမားအင္အားေလွ်ာ႔ခ်ေနသည့္ စက္ရံုမ်ားမွာ အနည္းဆံုးလုပ္အားခသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲကုန္ပစၥည္းအမွာ မရွိျခင္းေၾကာင့္သာအလုပ္သမားအင္အား ေလွ်ာ႔ခ်ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily