လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ စမတ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုစမတ္ကတ္ပံုစံအသံုးျပဳႏိုင္ေရးယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမႏၱေလးတိုင္းလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။
 
ကေနဦးသတင္းအခ်က္အလက္ရယူတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အခ်ိဳ႔ျမိဳ႔ၾကီးေတြ စမ္းသပ္ေနျပီး ဒီအစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ စမတ္ကတ္ေတြလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဒီလုပ္ငန္းကို အဓိက ကူညီေနတာက ကမၻာ့ဘဏ္ကပါ ဟုမႏၱေလးတိုင္းလူ၀င္ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနညြန္ၾကားေရးမွဴးဦးတင္ခ်ယ္က ေျပာၾကားသည္။
 
စမတ္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးရန္အတြက္ ကနဦးသတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းလုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္၊ေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလး ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရွ႔ေျပးစီမံခ်က္ ျဖင့္းစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စမတ္ကတ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔အစည္း ၄၇ ခုက အၾကံဥာဏ္ႏွင့္အကူအညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းက ရွင္းျပသည္။