ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္တိုကိ်ဳကို စံထားလုပ္ေဆာင္မည္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၏ အနာဂတ္ကာလတြင္ တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရႏွင့္အတူ ထြက္ရွိလာမည့္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ တိုက်ိဳျမိဳ႕ကို စံနမူနာထားကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
 
Chatrium ဟိုတယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၏ စြန္႕ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ အဆိုပါစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ 
သံုးလလွ်င္တစ္ၾကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၃ ၾကိမ္ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ရလဒ္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက်ိဳတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Mr.Ichiro Sakata ကေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily