ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈစတင္

ယခုႏွစ္မွစ၍တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္တကၠသိုလ္ ၁၁ခုအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ၀င္ခြင့္အတြက္ ပထမဦးစားေပး ဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈကို ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သည္။
အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈကို ဇူလိုင္၂၃ ရက္တြင္စတင္ျပဳလုပ္သည္။
အထူးျပဳဘာသာရပ္အလုိက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡဌာနမႈမ်ား ဦးေဆာင္ကာစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ဘာသာရပ္အလိုက္ စစ္ေဆးမႈပံုစံ၊ ေမးခြန္းအေရအတြက္ တူညီမႈမရွိဘဲ ပထမဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘာသာရပ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘာသာရပ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားကို အေရွ႕ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။
ပထမဦးစားေပးဘာသာရပ္တြင္ ၀င္ခြင့္ေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယႏွင့္တတိယဦးစားေပး ဘာသာရပ္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ လူေတြ႕ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၀၀၀ ဦးေက်ာ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ျပီး လူေတြ႕ စစ္ေဆးမႈေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူ ၃၂၀၀ ဦးေက်ာ္ရွိသည္။
 
Credit - The Voice