ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစိုးရၾကိဳးပမ္းမႈကို ၾကိဳဆိုေၾကာငး္ကုလဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး အေရွ႔ေတာင္အာရွ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ ႔ပတ္သက္ျပီး ၀မ္းေျမာက္ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Mr.Jame Lynch ကလူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုသည္။