ယခုႏွစ္ ပဲလက္က်န္ငါးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးသို႔ေရာက္ရွိ

ယခုႏွစ္ ျပည္တြင္းပဲမ်ိဳးစံုလက္က်န္သည္ တန္ခ်ိန္ငါးေသာင္းခန္႔သာက်န္ရွိျပီး ငါးႏွစ္တာကာလ ( ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ) အတြင္း ယခုႏွစ္ ပဲလက္က်န္မွာ အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းထံမွ
သိရသည္။ 
 
ပဲလက္က်န္နည္းရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကပဲ၀ယ္လက္ အိႏၵယႏိုင္ငံက ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္စမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ပပဲမ်ိဳးစံုတင္ပို႔မႈသည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္း
ေက်ာ္ပိုမိုေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။
 
Credit: The VOICE Daily