မႏၲေလးျမဳိ႕တြင္ ကမာၻ႕ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပမည္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ေမလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႕ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ က်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲကို ေမလ ၂၀ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီ အခ်ိန္ မႏၲေလးျမဳိ႕ ခ်မ္းေအးသာစံျမဳိ႕နယ္

၇၁လမ္းႏွင့္ ၃၁လမ္းေထာင့္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္မ်ားအသင္း ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေဆးပညာဌာန၊ မႏၲေလးအေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ံုၾကီးတို႔က ၾကီးမွဴးျပီးေက်ာက္ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားက ေက်ာက္ကပ္အေၾကာင္း ပညာေပးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးလူနာမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ျပန္လည္မွ်ေ၀ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားသို႔

စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ခံစားရမႈ ရွိမရွိ သိရွိေစရန္ အတြက္ ေသြးခ်ဳိဆီခ်ဳိ စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေပးျခင္း၊ လူတေယာက္တြင္ ရွိသင့္ေသာကိုယ္အေလးခ်ိန္

အတြက္ BMI တြက္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။