မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ကေလးလုပ္သား ၂၀၀၀ေက်ာ္ရွိ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ကေလးလုပ္သား ၂၀၀၀ေက်ာ္ရွိကာ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
ယင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၱေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)တြင္အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးအမ်ားစု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မွ်တမႈရွိေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကို ထိေရာက္လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပညာေပးျခင္း၊အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျပန္အလွန္ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစီအစဥ္ရွိမရွိကို ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ၾကီးက ယင္းသို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဌာန (မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး)လက္ေအာက္ရွိ ခရိုင္မ်ားျမိဳ႕နယ္အလိုက္ စစ္ေဆးရာတြင္ ဆိုင္၊အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ အသက္(၁၂)ႏွစ္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ၾကား ကေလးလုပ္သား စုစုေပါင္း၂၁၄၄ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားပေပ်ာက္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီကို ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕၀င္ ၉၀ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၀န္ၾကီးကေျပာဆိုခဲ့သည္။