မႏၱေလးတကၠသိုလ္ လံုျခံဳေရးတိုးျမွင့္

လံုျခံဳေရးစနစ္ အားနည္းသည္ဟုဆိုကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးေနာက္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၏ လံုျခံဳေရးကို တိုးျမွင့္သည့္အေနႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ားေနထိုင္မႈကို တားျမစ္ခဲ့ျပီး တကၠသိုလ္ အေနာက္ဘက္ ၀င္ေပါက္ကိုလည္း ယာယီပိတ္ထားလိုက္သည္။
မႏၱေလးတကၠသိုလ္သည္ ျမိဳ႕၏ပံုရိပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္၏ဥပတိေကာင္းမြန္ေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိရန္ရည္ရြယ္ကာ ယခုကဲ့သို႔စီမံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း၌ တကၠသိုလ္၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ေက်ာက္ဆည္၊ စစ္ကိုင္းပညာေရး၊ မႏၱေလးအေ၀းသင္၊ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွ၀န္ထမ္းမ်ားပါလာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ား ေနထိုင္ျခင္းကို တားျမစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္အသိေပးသည့္အေနႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ေနထိုင္ခြင့္ရသူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ေနရာခ်ထားေပးသည့္အခ်ိန္က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုေၾကာင္း မႏၱေလးတကၠသိုလ္သည္ ၀င္ေပါက္ႏွစ္ခုရွိသည့္ အနက္ တစ္ခုမွာ ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမႀကီး အနီးတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
တကၠသိုလ္လံုျခံဳေရးသည္ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူေပါင္းကာ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
Credit - The Voice