မဲမသမာမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အသိပညာေပး တံဆိပ္တံုးမ်ားတြင္ UEC အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အသံုးမျပဳရန္ ေကာ္မရွင္တားျမစ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္နမႈနာတံဆိပ္တံုးမ်ားတြင္ UEC အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးအျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကတားျမစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ
ေကာ္မရွင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ေရြးေကာက္ပြဲအသိပညာေပးလုပ္ငန္းတြင္ နမူနာမဲေပးရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ တံဆိပ္တံုးမ်ားတြင္ UEC ( Union  Election Commision - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ) အမွတ္တံဆိပ္ကို ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔လည္း
အသိေပးေျပာဆိုထားေၾကာင္း  ၄င္းကရွင္းျပသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily