မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ား မင္မစြဲေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းရွိမရွိကို စိစစ္ျပီးမွ မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ဟုဆို

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္ေန႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လက္ေခ်ာင္းမ်ား မင္မစြဲေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းရွိမရွိကို မဲရံုမွဴးမ်ားက အဓိကစိစစ္ျပီးမွသာ မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ
ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။ 
 
စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ေနျပည္ေတာ္က ေကာင္စီနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေသာ မဲရံုမွဴးမ်ား ႏွင့္ မဲရံုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပညာေပး သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္၄င္းကယင္းသို႔
 ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။
 
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ထက္ပိုေသာ မဲေပးျခင္း မေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ မဲတစ္ၾကိမ္ေပးျပီးေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို မင္တို႔အမွတ္အသား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မဲရံုအေပါက္၀တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို မဲရံုမွဴးမ်ားက အဓိကစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။
 
Credit: The VOICE Daily