မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ စတင္မဲဆြယ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ ့နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ ့ခြဲမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ စတင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့ခြဲမ်ားထံတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျပီးေနာက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ျပဳေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရးပါတီထံသို ့ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို ့ထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily