မဲစာရင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၀င္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ညႊန္ၾကားဟုဆို

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ မိမိအမည္မပါ၀င္ပါက အမည္စာရင္းေလွ်ာက္ထားလႊာ တင္သြင္းျခင္းအပါအ၀င္ မဲစာရင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံတြင္  သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၀င္မ်ားက
အေထာက္အထားအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံမွသိရသည္။
 
 
ထို႕အျပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း မဲစာရင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ရံုးမ်ားထံတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။
 
 
Credit - The VOICE Daily