မဲစာရင္းတြင္ အမည္မ်ားကို အကၡရာစဥ္အလိုက္ေၾကညာမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဆို

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကာညာရာတြင္ မဲစာရင္းၾကည့္ရႈသူမ်ား အဆင္ေျပမႈရွေစရန္အတြက္ အမည္မ်ားကို အကၡရာစဥ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ဦး၀င္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ 
 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ / ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲရံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၄င္းက ယင္းသိို႕ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
 
ယင္းသို႔ မဲစာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရပ္ကြက္လမ္းနံပါတ္ႏွင့္ အိမ္နံပါတ္ အစဥ္လိုက္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းျပသည္။ 
 
Credit: The VOICE Daily