မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း၀င္ခြင့္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ေျဖဆိုရမည္

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၏လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ မူလတန္းဆရာ အတတ္ပညာ သင္တန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊အေထြေထြဗဟုတုသေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးေကာ့လိပ္မ်ားတြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
 
လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ မူလတန္းအရာအတတ္ပညာသင္တန္း (PPTT)အမွတ္စဥ္(၅/၁၈)သင္တန္းကို သက္ဆိုင္ရာပညာေရးေကာ့လိပ္မ်ားတြင္ ဧျပီ ၂ရက္မွစတင္ျပီး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။