မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီ ဆန္ခ်ိန္တြယ္မႈစံအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

ျမန္မာ့ဆန္စပါး စံခ်ိန္စံညႊန္း၊အေလးခ်ိန္၊အခ်ိန္အတြယ္မ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္အတြက္ ဆန္ခ်ိန္တြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ကို  တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏  စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္  တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။
 
ေမလ၂၉ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ International Finance Corporation(IFC)တို႔သည္ ဆန္စပါးအေလးခိ်န္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာ (MOU)လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
 
 
အဆိုပါနားလည္မႈ စာခ်ြန္လႊာအရ လက္ရွိစက္ရံုထြက္ဆန္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆန္လံုးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ဆန္စပါး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းစနစ္အျပင္ေရးဆြဲျပီးသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ဆန္စက္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္တင္ပို႔သူမ်ား  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ပညာေပးျခင္းတို႔ကို IFC ကပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။
Credit -The Voice  Daily