ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ ေလ့လာသူမ်ားအား ေ၀ငွရန္ ေရသန္႔ဘူးမ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္ၾက

ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ (အာဇာနည္ေန႔) မွစ၍ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ထိ သံုးရက္ဆက္တိုက္ ေလ့လာခြင့္ေပးမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနအိမ္ျပတိုက္ (နတ္ေမာက္) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ (ရန္ကုန္) တို႔တြင္လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေ၀ငွရန္ ေရသန္႔ဘူးမ်ား လိုအပ္ေနသျဖင့္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း အဆိုပါကာလမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ (ရန္ကုန္) သို႔ ပ်မ္းမွ်တစ္ေန႔လူဦးေရ ၃၀၀၀၀ ခန္႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနအိမ္ျပတိုက္ (နတ္ေမာက္) သို႔ ပ်မ္းမွ်တစ္ေန႔လူဦးေရ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာ ၎တို႕အား ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနသို႔ ေရသန္႔ဘူးမ်ားျဖစ္ေစ၊ ေငြသားျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းႏိုင္ျပီး ဖုန္း-၀၉-၂၅၄၅၀၀၈၀၀ ႏွင့္ ၀၉-၄၃၀၁၉၁၆၈ တို႔သို႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုန္ျပန္ထားသည္။
 
Credit - Myanmar times