ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္းတက္၍ ျပင္ပေစ်းကြက္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္

ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြလဲႏႈန္းကို ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္လည္း ေငြလဲနႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေသာ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂၈၉ က်ပ္ရွိေနျပီး ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ၁၂၉၆ က်ပ္ထိ ေစ်းျမင့္တက္လာသည္။
 
Credit : 7 Day Daily