ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းသံုးျမိဳ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားစတင္တည္ေဆာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းရန္ အီတလီႏိုင္ငံ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းသံုးျမိဳ႕တြင္ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုစီတည္ေဆာက္လ်က္ရွိျပီး လုိအပ္ေသာဓာတုေဆး၀ါးမ်ားကို ယူနက္စကိုအဖြဲ႕က ပံ့ပိုးကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာနထံမွ
သိရသည္။ 
 
အီတလီႏိုင္ငံအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းရန္ ယူရိုတစ္သန္းေလးသိန္းခန္႔ ေထာက္ပံ့ထားျပီး ယင္းေထာက္ပံ့ေငြထဲမွ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily