ပ်က္စီးႏွမ္းခင္းမ်ားကို စပါးမ်ိဳးေစ့ အခမဲ့ ေပးမည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ႏွမ္းခင္း ဧကငါးေသာင္း ေနရာတြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးလိုပါက မ်ိဳးေစ့ အခမဲ့ေပးေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးမ်ိဳး တင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ႏွမ္းခင္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္ျပီး စပါးမစိုက္လိုလ်ွင္လည္း လယ္ေျမ ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳး မွဳမ်ားအတြက္ လယ္ေျမ ထြန္ယက္ျခင္းမ်ား၊ ေဘာင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ 
 
စပါးမ်ိဳးေစ့အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနပိုင္ စိုက္ခင္းမ်ားမွ ၾကိဳတင္စုေဆာင္းထားျခင္း၊ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိက ပိုင္စိုက္ခင္းမ်ားမွ မ်ိဳးေစ့မ်ား ရယူျခင္း ႏွစ္စဥ္ မ်ိဳးေစ့၀ယ္ယူရန္ ခ်ေပးထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ မ်ိဳးေစ့ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ရိွသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ 
Credit - The Voice