ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္သီးပုဂၢလယွဥ္ျပိဳင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္မွ ပယ္ခ်မည္ဟု ေကာ္မရွင္ဆုိ

 မိခင္ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္သီးပုဂၢလ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လိမ္လည္မႈျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္မွ ပယ္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ဦး၀င္းကိုက
ေျပာၾကားသည္။
 
စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ၌ ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းကယင္းသို႔ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
 
ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု၏ ပါတီ၀င္တစ္ဦးသည္ ၄င္း၏မူလပါတီထံမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၄င္း၏ပါတီကခြင့္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ပါက လိမ္လည္မႈေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္မွ
ပယ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း၄င္းကရွင္းျပသည္။
 
Credit: The VOICE Daily