ပယ္ခ်ခံရသူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀ ေက်ာ္ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ေကာ္မရွင္ဆို

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာခရိုင္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားတြင္ ပယ္ခ်ခံရသူ ကိုယ္စားလွယ္အေယာက္ ၈၀ ေက်ာ္ကိုပည္ေထာင္စုရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၆၁၈၉ ဦးကို စိစစ္ျပီးေနာက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၈ ဦးပယ္ခ်ခံရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၄င္းက ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
 
သို႕ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးမွ ပယ္ခ်ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ အယူခံ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။
 
Credit: The VOICE Daily