နိုင္ငံျခားေငြေစ်းမ်ားဆက္တက္

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဆက္လက္က်ဆင္းျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာလဲႏႈန္း အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကထက္ ၁၆ က်ပ္ ၾသစေၾတးလ် တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂ က်ပ္၊ ယူရိုတစ္ယူရိုလွ်င္ ၅က်ပ္၊ စတာလင္ေပါင္ တစ္ေပါင္လွ်င္ ၁၀က်ပ္၊ စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈ က်ပ္ႏွင့္ မေလးရွား တစ္ရင္ဂစ္လွ်င္ ၂ က်ပ္အျပင္ ထိုင္းဘတ္၊ ဂ်ပန္ယန္းေငြမ်ားလည္း အနည္းငယ္ျမင့္တက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒၚလာတန္ဖိုုးျမင့္တက္သည့္ အတြက္အျခားေငြေၾကးမ်ားမွာလဲ ေဒၚလာကို အေျခခံ၍ လိုက္ပါျမင့္တက္လာရာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းသြား ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။
လက္ရွိကာလသည္ မိုးရာသီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္နည္းပါးျပီး သြင္းကုန္မ်ားေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္လည္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းကိုပိုမိုျဖစ္ေပၚ ေစေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
မေန႔က ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အတြင္းအေမရိကန္တစ္ေဒၚလွ်င္ ၁၄၇၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၆၅ က်ပ္၊ ယူရို တစ္ယူရိုလွ်င္ ၁၆၇၅ က်ပ္ စတာလင္ေပါင္ တစ္ေပါင္လွ်င္ ၁၈၉၀ က်ပ္ေစ်းရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္းမွ သိရသည္။
 
Credit - The Voice