ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအတည္ျပဳစာရင္း အေျပာင္းအလဲရွိမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆုိ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အတည္ျပဳစာရင္း အေျပာင္းအလဲရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရမွဴး ဦးသိန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းသည္ ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ 
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၀က္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာ www.uec.org တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အတည္ျပဳစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၎က ယင္းသုိ ့ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
 
(Credit - The Voice Daily)