ထိုင္းရွိျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေထာက္အထား အျမန္ဆံုးရယူထားရန္ ထပ္မံသတိေပး

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အေထာက္အထားမ်ားအျမန္ဆံုးရယူေဆာင္ရြက္ထားရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၂၁ ရက္၌ထပ္မံသတိေပးခဲ့သည္...
 
ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားရရွိေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ေနာက္ဆံုးကာလကို ယခင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိသတ္မွတ္ထားခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ တုိးျမွင့္ေပးခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုအခါ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ ထပ္မံတိုးျမွင့္ခဲ့သည္......
 
သို႔ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ကာလ ဇြန္ ၃၀ ရက္ ျပည့္ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ အတိုင္း စတင္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ CI၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္(Work  Permit)၊ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာမရွိေသးသူမ်ား ဇြန္ ၃၀ ရက္မတိုင္မီ အျမန္ဆံုးရရွိႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္...
 
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေထာက္အထားလက္၀ယ္မရွိသူမ်ားအေထာက္အထားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္းသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒအရSemiProcessျဖင့္ရပ္တန္႔ေနရသူမ်ားအေထာက္အထားမရွိဘဲ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူအားလံုးသည္ ဇြန္ ၃၀ ရက္မတိုင္မီ မိမိႏိုင္ငံသို႔ေအးခ်မ္းစြာျပန္နိုင္ခြင့္ရရွိထားျပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုပါက MOUစနစ္ျဖင့္သာ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္....
 
ထိုင္းအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစတင္ကာေနထိုင္ခြင့္အေထာင္အထားမရွိေသာ လုပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ျဖစ္၍ အေထာက္အထားျပဳလုပ္ထားရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္.....
Credit- Myanmar Times