တိုင္ၾကားထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ၁၈မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္

တိုင္ၾကားထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ေပါင္း၁၈မႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ေမ၁၃ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေျခာက္ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းကာ  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ထို႔အျပင္ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာရရွိေစရန္အတြက္ ၾကိဳတင္စံုစမ္းမႈ ၁၈မႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိေဆာင္ရြက္ ေနရပါသျဖင့္ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။