တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးညြန္ၾကား

တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ေမ၂၉ရက္ ညပိုင္းက ညြန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ  ၂၆၂၊ပုဓ္မခြဲ(ဌ)၊ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁)တြင္ "တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္ "ဟုလည္းေကာင္း၊ပုဒ္မခြဲငယ္(၂)တြင္ "တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္  ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း တာ၀န္ခံရမည္ "ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
 
ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၀တြင္ "တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက  ႏိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရး၊ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီရန္တာ၀န္ရွိသည္"ဟုလည္းေကာင္း ၊ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံပုဒ္မ ၂၅၉တြင္ "တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္လာသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း "ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ခံၾကရသျဖင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတာ၀န္ခံရသည့္ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ထံ  အသိေပးတင္ျပျပီး သေဘာတူညီခ်က္၊အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အတူ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
သို႔ပါ၍ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ အထက္ပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
 
Credit -Myanmar Times Daily