တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္မည့္ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း

တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုလံုး၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို မူလသက္မွတ္ရက္တြင္ ေၾကညာမည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စက္တင္ဘာလလယ္ပိုင္းေရာက္မွသာ ေၾကညာေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုအနက္ အမ်ားစုက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူလကေၾကညာထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေရာက္မွသာ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုလံုး၏၀င္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းကို တစ္ျပိဳထည္းေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္က ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၠခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန  တာ၀န္ရွိသူမ်ား အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ရက္ေရႊ႕လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလး္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ တို႕က ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
 

 

Credit - The Voice