တပ္မေတာ္ ၀တ္စံုသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ ) အရာရွိ/အျခားအဆင့္ (အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳးသမီး ) အားလံုး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ စစ္၀တ္စံု (ယူနီေဖာင္း) မ်ားေနရာတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္မွ စတင္ေျပာင္းလဲ၀တ္ဆင္ရမည့္ စစ္၀တ္စံု (ယူနီေဖာင္း) ပံုစံမ်ားကို
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း)က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 
 
စစ္၀တ္စံုမ်ား ေျပာင္းလဲရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ား၏၀တ္စံုမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏စိတ္ဓာတ္ပိုမိုျမင့္မားတက္ၾကြေစေရး ၊ ရာသီဥတုအေျခမေနမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ၀တ္ဆင္ႏုိင္ေရးစသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း 
တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္သည္။ 
 
Credit : 7 Day Daily