တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡ ငါးသိန္းကိုႏွစ္အတန္ၾကာသည္အထိ ဂ်ာမနီလက္ခံႏုိင္

လတ္တေလာ ဥေရာပႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ာမနီနိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏွစ္အတန္ၾကာသည္အထိတစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆံုး လူငါးသိန္းခန္႔ခိုလံႈခြင့္ေပးနိုင္သည္ဟု
ဂ်ာမနီဒုတိယအဓိပတိ ဆိုက္ဂ္မာဂါဘရယ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 
ဂ်ာမနီသည္ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တစ္ခုတည္းအတြင္း ဒုကၡသည္ရွစ္သိန္းခန္႔ခိုလံႈခြင့္ေပးရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီးယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထက္ေလးဆမွ် ပိုမ်ားသည္။ 
 
 
 
Credit: The VOICE Daily