တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္

အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူေဆြေႏြး သေဘာတူထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေအာက္တုိဘာလဆန္းတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္သည္။
 
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားုလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ ကိုးဦးပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ စက္တင္လာလ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအျပီးအထက္ပါအတိုင္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily