တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲဆႏၵရွင္စာရင္း စက္တင္ဘာ ၁၄ စတင္ေၾကညာမည္

 ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားေသာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးကေျပာၾကားသည္။ 
 
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ၁၄ ရက္ၾကာသက္ဆိုင္ရာ ရပါ/ ေက်းေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ ခြဲရံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။ 
 
ထို႔အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မဲစာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးပါက ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပမီ ခုႏွစ္ရက္အလုိတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ / ေက်းေကာ္မရွင္ရံုးမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ထံမွသိရသည္။
 
Credit: The VOICE Daily