တင္ျပေတာင္းခံသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ မႏၱေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့

ဒုတိယအၾကိမ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဒႆမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ရာ  က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျပီး ယင္းျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ေငြမ်ားကို ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းမွသိရသည္။
 
ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေတာင္းခံလာသည့္ လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုးဦးတို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊တိုင္းေဒသၾကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန ၊ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၊တိုင္းဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားမွ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၀၁၉၁၉ဒသမ ၁၈သိန္းကို လႊတ္ေတာ္ကျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျဖတ္ေတာက္ေငြမ်ားကို တိုင္းအတြင္းေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေျချပဳ၍ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လမ္းမ်ား၊ေသာက္သံုးေရရရွိေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊မႏၱေလးျမိဳ႕ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊က်န္းမာေရး၊ပညာေရး အားကစားက႑မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္လ်ာထားသည့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏တင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။
Credit -Myanmar Times Daily