တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္သူမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသရပ္ စသင္ႏိုင္

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ထားသူမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကို 
 
၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္သင္ယူႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
 
ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို စတင္၍ သင္ၾကားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္ပညာသင္ႏွစ္ကို ေလးႏွစ္သက္မွတ္ထားျပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၂၀၊ ဇီ၀ေဗဒရမွတ္ အနိမ့္ဆံုး ၇၅ မွတ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ အနိမ့္ဆံုး ၆၀ မွတ္ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႕အမည္မွာ B.Sc (Fisheries and Aquaculture) ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
သင္ၾကားရမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Fish Biology/ Introduction to Fisheries and Aquaculture Fish/ Shrimp Diseases Fishery/ Aquaculture Management စသည့္ဘာသာရပ္ေပါင္း ၁၆ ခုသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက အားျဖည့္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းေမြးျမဴေရးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။
ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူ အျဖစ္ ေခတ္မီဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ၊ လက္ေတြ႕ငါးေမြးျမဴေရးကြင္းစခန္းမ်ား ၊ ေရႏွင့္ေအာက္ဆီဂ်င္ ဖလွယ္သည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေမြးျမဴသည့္ ကန္စနစ္မ်ား စသည့္သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပေျပာဆိုသည္။
 
Credit - The Voice