တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား စတင္ထုတ္ေပး

 
အခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ႕တဲ႕သူေတြအတြက္ ေအာင္လက္မွတ္ေတြကို ဇြန္လ(၂၀) ရက္ေန႕မွာ စတင္ ထုတ္ေပးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သူေတြ အေနနဲ႕ ရန္ကုန္ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမက ဇြဲကပင္ေဆာင္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးအမွတ္(၅၂) စာစစ္ဦးစီး႒ာနရံုးတို႕မွာ သြားေရာက္ထုတ္ယူ ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။
 
တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္လက္မွတ္အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းဖိုးနဲ႕ေလ်ွာက္လႊာေၾကး တစ္ဦးကို (၆၀၀)က်ပ္သာ ကုန္က် မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကို္ယ္တိုင္လာထုတ္ပါက ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ခံုအမွတ္၊စာစစ္႒ာန၊အပါအ၀င္ ကို္ယ္ေရးအခ်က္ အလက္ေတြျဖည္႔စြက္ရမွာျဖစ္ျပီး ကိုယ္စားလာထုတ္ပါက ထုတ္ယူမယ္႔ေက်ာင္းသားရဲ႕ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴနဲ႕ ကို္ယ္စား လာေရာက္ထုတ္ယူသူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴပါလာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္က ဇြဲကပင္ေဆာင္မွာေတာ႔ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ ေကာင္တာငါးခုနဲ႕ အျခားတိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္ေတြအတြက္ ေကာင္တာ (၅)ခု ထားရွိကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေအာင္လက္မွတ္ေတြထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာမွာ အမွားအယြင္းမပါေအာင္စီစစ္ရမွာျဖစ္တဲ႕အတြက္ နာရီပိုင္းၾကာျမင္႔မွာျဖစ္ျပီး ေန႕ခ်င္းျပီး ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ အရင္ႏွစ္ေတြက ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ထားျပီး ေအာင္လက္မွတ္မထုတ္ယူရေသးသူေတြလည္း ဇြဲကပင္ေဆာင္ မွာ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သဘာ၀ေဘးနဲ႕ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ေအာင္လက္မွတ္ စုတ္ျပဲ၊ပ်က္စီးပါက က်န္ရွိတဲ႕အပိုင္းအစကို ျပသႏိုင္ရင္ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းအစားထိုးထုတ္ေပးမွာျဖစ္ျပီး ေပ်ာက္ဆံုးရင္ ေတာ႔ မိတၱဴသာျပန္ထုတ္ေပးမယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ေအာင္လက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးျပီး ျပန္လည္ေလ်ွာက္ပါက တစ္ႏွစ္အခ်ိန္ေစာင္႔ဆိုင္းရမွာျဖစ္ျပီး မိတၱဴသာျပန္လည္ ထုတ္ေပး မွာျဖစ္သလို မိတၱဴပါ ထပ္မံေပ်ာက္ဆံုးပါက ေနာက္ထပ္ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိမွာမဟုတ္ေတာ႔ဘူးလို႕သိရပါတယ္။ ေအာင္လက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုး ေလ်ွာက္ပါက တစ္ေထာင္က်ပ္ က်သင္႔မွာျဖစ္ပါတယ္။စာစစ္ဦးစီဌာနအေနနဲ႕ လက္ရွိမွာေတာ႔ ျပီးခဲ႕တဲ႕တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအတြက္ အမွတ္စာရင္းထုတ္ေပးတာ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ ေပးေနျပီး ရန္ကုန္လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမက ေမခေဆာင္နဲ႕ ေနျပည္ေတာ္စာစစ္ဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္တို႕မွာ ခံုအမွတ္တစ္ခုကို (၄၀၀)က်ပ္ ႏႈန္းနဲ႕လူကိုယ္တိုင္ေရာ ကိုယ္စားပါ ခံုနံပါတ္ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။