ဆီးရီးယား၌ ရုရွားစစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား လံုး၀ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိဟု အေမရိကန္ေျပာ

သတိေပးေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိထားေသာ္လည္း ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ရုရွားစစ္ေရးအင္အား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာ ေႏွးေကြးသြားျခင္းမရွိဘဲ ေရရွည္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားက
ေျပာၾကားေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနကေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 
 
ဆီးရီးယားအာဏာရွင္ သမၼတဘာရွာအာဆတ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေသာ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားႏွင့္ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းတည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက
သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေလ်ာ့က်သြားသည္ကို မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ေရရွည္လုပ္ကိုင္မည့္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္းအေမရိကန္အရာရွိၾကီးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit - The VOICE Daily