ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို ပိုမိုလက္ခံရန္ အေမရိကန္ကို IRC ဖိအားေပး

စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ကာ ဥေရာပသို ့ ထြက္ခြာလာၾကေသာ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ား၏ အက်ပ္အတည္းေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ခပ္ေပါ့ေပါ့မေနသင့္ဘဲ ယခုထက္ပိုမိုတာ၀န္ယူသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကယ္ဆယ္
ေရးေကာ္မတီ IRC အၾကီးအကဲက ဖိအားေပးလိုက္သည္ဟု VOA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ဆီးရီးယားဒုကၡသည္ ၄.၅ သန္း၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ပိေနေသာ တူရကီ၊ေဂ်ာ္ဒန္၊လက္ဘႏြန္တိုကဲ့သို ့ပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥတြင္ ပိုမိုပါ၀င္ဖို ့လိုသည္ဟု IRC အၾကီးအကဲ
ေဒးဗစ္မီလီဘန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily