ဆန္ျပည္ပတင္ပုိ ့ရန္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ၍နယ္စပ္ဂိတ္မွ စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆုိ

ျပည္ပဆန္တင္ပို ့ခြင့္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆုိထားရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ျပီး နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မျဖစ္မေန တင္ပုိ ့ခြင့္ျပဳရန္
ေလွ်ာက္ထားမည္ဆုိပါက စိစစ္၍တင္ပုိ ့ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
 
ဆန္ျပည္ပတင္ပုိ ့့ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ေနျပည္ေတာ္ စီးပြား/ကူးသန္းရုံးသုိ ့သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပုိ ့ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမည္ဆုိပါက ျပည္ပကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္
ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ကုိ ျပသႏုိင္မွသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တင္ပုိ ့ခြင့္အတြက္မူ အမွာရွိျပီးျဖစ္၍ မျဖစ္မေနတင္ပုိ ့ရမည္ဆုိပါက တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ခြင့္ျပဳေပးရန္ရွိေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ
အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
(Credit - The Voice Daily)