စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းသြင္းလုိသူမ်ား ေအာက္တုိဘာ ၁၆ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေပးသြင္းရမည္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းသြင္းလုိသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပခ်က္ကုိ စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
 
 
စာရင္းတင္သြင္းလုိေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
င္ငံပုိင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
(Credit- The Voice Daily)