စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျမင့္မားမႈေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ေသာ အပ္ေငြ၊ ေခ်းေငြ၊ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ အၾကံျပဳ

လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ဗဟိုလဏ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာအပ္ႏွံေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈသတ္မွတ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ အၾကံျပဳေျပာဆိုသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ေပးပို ့ထားေသာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစိုးရ၏ အေၾကြးျမီးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ ခံစာ ၁/၂၀၁၈ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးရန္ ယင္းသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။