က်ပ္တစ္ေထာင္တန္အသစ္ ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူေျပာ

ဂဏန္းရွစ္လံုးပါ က်ပ္တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းကေျပာၾကားသည္။
ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျပီး ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားျဖင့္ ယခုလိုအစားထိုးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ျခင္းကို ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ စနစ္တက်တြက္ခ်က္ျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ၁၉၉၇ ဇြန္လကစတင္အသံုးျပဳျပီး အရြက္ၾကီးက်ပ္တစ္ေထာင္တန္ေငြစကၠဴ အမ်ားစုကို မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ ေငြစကၠဴ အသစ္ ရိုက္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြစကၠဴအေဟာင္းေနရာတြင္ အစားထိုးသံုးစြဲရန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
ထိုသို႔ဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴမ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးရန္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီး ၂၀၁၈ ၾကားကာလ ဘတ္ဂ်က္၌ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းမည္ဟု ကမာၻ႕ ဘဏ္ကခန္႔မွန္းထားသည္။