ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာ၍ ေတာင္ကိုရီးယား လက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္၀န္းက်င္ ေျမ၀ယ္ယူမႈျမင့္တက္

 
ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျပီး တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခဲ့ျပီးေနာက္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ရွိ လူကံုထံမ်ားေနထိုင္ေသာ ဂန္းနမ္ရပ္ကြက္တြင္ မဟုတ္ဘဲမထင္ရသည့္ ေနရာတစ္ခု၌ ေျမေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
 
ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံကို ပိုင္းျခားထားသည့္ လက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္တစ္၀ုိက္ရွိ လူေနက်ဲပါးေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ေျမ၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။လက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္တစ္၀ိုက္သို႔ လူႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း မ်ားစြာ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။
 
လက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္ထဲသို႔ အမ်ားျပည္သူ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ဇုန္အျပင္ဘက္ရွိေျမမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမမ်ားကို၀ယ္ယူကာ မွတ္ပံုတသ္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေက်းရြာ ပန္မြန္ဂ်ဳန္သို႔ ၀င္ေရာက္ရာျဖစ္သည့္ပါဂ်ဴးျမိဳ႕ရွိ ေျမ၀ယ္ယူမႈဆိုင္ရာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မတ္တြင္ ၄၆၂၈အထိျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရမွတ္တမ္း မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
 
နယ္စပ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနာက္ဆံုးဘူတာျဖစ္သည့္ ဒိုရာဆန္ဘူတာရွိေနသည့္ ဂ်န္ဒန္ျမြန္ရွိေျမအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈသည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစျပီး ေလးဆျမင့္တက္ခဲ့သည္။ဇုန္နားတစ္၀ိုက္ရွိ ေျမမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲမျဖစ္မီက ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို အေမြဆက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ ကင္ယြန္ဆစ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။